Page 12 - DUE Tallozo 2018 szeptember
P. 12

PRESS OF
                 $ '8( 0ËGLDKÃOÕ]DW   DV Q\ÃUL 0ËGLDWÃERUÃQDN OHJMREE FLNNHLE×O YÃORJDWWXQN    Hogy is volt?    36 ÉV, 38 RÁDIÓS, MAJD
    0«',$7£%25 +266=¼ ,'·
    AMELY ALATT NEM CSAK
    TÖBB GENERÁCIÓNYI DUÉS
    1·77 )(/ '( $ 0«',$7£%25
    IS RENGETEGET ALAKULT,
    9£/72=277 x )(-/·'¸77 $= «9
    LEGJOBB 10 NAPJÁNAK EGYIK
    $/$3¯7µ-£7 6=$</< -µ=6()(7
    .«5'(=7(0 (55·/

    Mikor volt az első tábor     fejlődése teremtette meg. Mi már kezdetben is  az Open Stég nevű
    és honnan jött az ötlet?     egy rendkívül progresszív tábort csináltunk,  formáció követte.
    1982 nyarán volt az első tábortábor, amit  és a robbanásszerű változások megkövetelték,
    még csak rádiós tábornak hívtak. Az I.  hogy alkalmazkodjunk, fejlődjünk. Kezdetben,  Sok dolog viszont
    László Gimnáziumba jártunk, és mi csináltuk  amikor még nem volt számítógép és nyomtató,  ugyanolyan
    a sulirádiót. Amikor végzősök voltunk a  úgynevezett stencilgépekkel készítettük az első maradt, mint
    középiskolában, attól tartottunk, hogy nem  tábori újságokat. A ’90-es évek elején a fotósok  volt. Hiszen
    lesz utánpótlás, akik folytatják ezt a munkát.  filmre dolgoztak és a tábori sötétkamrában  a változások
    Azt gondoltuk, hogy szervezünk az alattunk  hívták elő a fotóikat. Aztán megjelentek a  közepette kellenek
    járókból egy csapatot, akik továbbviszik a  számítógépek, terjedni kezdett az internet  a stabil pontok is.
    sulirádiót. Ezért csináltuk a rádiós tábor. is, és kinyílt számunkra is a világ. Ma már  A legfontosabb, hogy a
                     a médiatáborban számtalan platformra  tábor alapértékei nem
    Fiatal érettségizőkként hogyan  készítenek tartalmakat a résztvevők. változtak. Akkor is és ma is hiszünk az értékalapú
    tudtatok megfelelő eszközöket,                    minőségi újságírásban. A médiában dolgozóknak
    illetve helyet biztosítani ennek? Hosszú idő telt el azóta, hogy  nagy felelősségük van abban, hogy milyen
    Megkértük az igazgatót, hogy adja oda az iskola  először csináltatok rádiós  értékeket, mintákat közvetítenek a társadalom
    balatonszepezdi táborát. Ő nagy támogatója  tábort. Milyen programok voltak  tagjai számára. A jó újságíró alapvetően
    volt az iskolarádiónak, így beleegyezett, hogy  korábban, amik már nincsenek? nyitott és elfogadja a másikat, elfogadja akár a
    az iskola táborát használjuk. Azonban ezt ahhoz  Közel három évtizedig a tábor egyik  másságot is. Nem feladata, hogy ítéletet mondjon,
    kötötte, hogy jöjjön velünk egy felügyelőtanár.  legizgalmasabb programja a Nagy Rádiós  sokkal inkább az, hogy megmutassa a világ
    Hát ezt szerettük volna valahogy elkerülni,  Vetélkedő volt. Ebben a csapatok a tábor  sokszínűségét. Nem változott a DUE szlogenje
    így kapóra jött, hogy egy korábbi sulirádiós,  különböző pontjaira, úgynevezett bázisokra  sem, a legfontosabb ma is a „közösség, tehetség,
    Balázs Géza éppen akkor végzett az ELTE-n,  vonultak. A feladatokat és az utasításokat a  barátság”. A táborban mindig remek közösség
    és pedagógiai szakmai gyakorlatot kellett  rádión keresztül kapták, és a helyszíneken játszó  jött össze, és ha ez nem így lenne, akkor a DUE
    teljesítenie. Így ő, mint gyakornok tanár jött  csapatok élő rádióműsorban kommunikáltak  nem maradt volna fenn több mint 3 évtizeden át.
    velünk, az eszközöket pedig az iskolából vittük. egymással és a zsűrivel is. Akkoriban ez
                     nagyon korszerűnek és egyedinek számított,  Jövőre ünnepli a 30.
    1982-ben volt az első tábor, de csak  és nagy dolog volt technikailag kivitelezni. születésnapját a DUE. Készültök
    1989-ben alakult meg a DUE. Miért? A kilencvenes években a táborozók kedvenc  valami különlegességgel
    Egyesület alapítására csak 1989-ben  programja volt az éjszakai horrortúra.  a következő táborra?
    nyílt lehetőség. Amint az ezt lehetővé  Az éjszakai akadályverseny során a  Sok programmal készülünk a kerek szülinapra. A
    tevő törvény megszületett, létrehoztuk  táborvezetőségi tagok még ijesztgették is a  célunk, hogy a mai fiatalok mellett megszólítsuk
    az egyesületet azért, hogy könnyebben  táborlakókat, és bár ezt kezdetben mindenki  a régi DUE tagokat is. Szeretnénk hidat képezni a
    szervezhessük a táborokat. Így a kezdeti  nagyon élvezte, egy idő után elmúlt a varázs. régi és az új DUE-sok között. Reméljük ez nem lesz
    rádiós táborok jelentették a DUE bölcsőjét. Talán nem is gondolnátok, de már a  nehéz, hisz például több olyan mai táborozónk
                     kezdetekben is volt „tábordal”. Akkoriban is  van, akinek édesapja vagy édesanyja annak
    Említetted, hogy eleinte ugyan  zenéltek a táborvezetőségi tagok. A legrégebbi,  idején ott volt valamelyik rádiós táborban. Már
    rádiózásra fókuszáltatok a táborban,  amire vissza tudok emlékezni, a Beatrice  nekik is életre szóló élményt jelentett, ahogyan ma
    most azonban már sokféle csoportból  egyik slágere, a „8 óra munka” volt, amit  is a mai fiatal résztvevőknek. Mindenki, aki részt
    választhatnak a táborozók.    rádióstáborossá dolgoztak át. Ez nem playback  vehet benne, úgy emlegeti a DUE tábort, hogy „Az
    Kezdetben csak a rádiózáshoz voltak technikai  volt, hanem egyikünk tudott gitározni, így hát  év legjobb 10 napja”. No, ez is egy olyan dolog,
    eszközeink. Azonban az elmúlt harminchat év  élőben, gitárkísérettel adtuk elő a számot. A  ami nem változott az évtizedek alatt, és nem is
    alatt óriási változás történt a média világában.  tábor későbbi, nagy sikerű zenekara a Szalonna  fog egészen addig, amíg lesznek DUE táborok!
    E változások alapjait a technika rohamos  Brothers volt, róluk még a Blikk is írt. Őket   (Vida Zsani)
    12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17