Page 7 - DUE_TALLOZO_2020_SZEPTEMBER
P. 7

PRESS OF


                                         „NE ÍTÉLJ, NE ÍTÉLTESS…”
                                         Talán érezzük, hogy mi is a baj a fenti
                                         eredményekkel és gondolatokkal. Bármilyen
                                         közhelyesen is hangzik, nem lehet (lenne
                                         szabad) mindenre ráhúzni egy szűk kategóriát.

                                         A dolog természetesen kétoldalú, így az is
                                         nagy valószínűséggel előfordulhat, hogy mi
                                         húzzuk a rövidebbet, azaz bennünket ítél meg
                                         valaki idejekorán tévesen. Értelemszerűen
                                         ilyenkor fontos, hogy tudatosuljon bennünk,
                                         hogy kiről/miről is szól ez valójában. Orvos-
                                         Tóth Noémi, klinikai szakpszichológus
                                         szerint maga az ítélkezés egyfajta kivetítés,
                                         ami elhárító mechanizmusként működik. Az
                                         ítélkező személy önmagában nem szeretett
                                         tulajdonságait kivetíti például egy másik
                                         emberre, ezáltal a benne keletkező belső
                                         ellentétek valamelyest részben feloldhatók.
                                         Míg mások esetében ez egyfajta pótcselekvés,
                                         hogy amíg mások hibáit kritizálja, addig
                                         sem kell a saját hiányosságai miatt
                                         szorongania. Megint mások felsőbbrendű
                                         magatartásukkal próbálják palástolni belső
                                         frusztrációjukat, mert azáltal, hogy pálcát
                                         törnek valaki felett, úgy érezhetik, hogy
                                         saját helyzetük kevésbé szerencsétlen.
                                         Látható, hogy az okok hátterében számtalan
                                         magyarázat állhat, azonban az igazi
                                         nehézséget mégsem ezek felsorolása, hanem
                                         a személyesen elszenvedett sérelmek
                                         kezelése jelentheti. Nagy valószínűséggel
      ELSŐ BENYOMÁS =          nagymértékben képesek befolyásolni a szóban  legtöbbünk számára nem új a jelenség,
      VALÓS ISMERET           forgó dologról kialakuló véleményünket.  hiszen ez egy olyan dolog, ami volt, van,
      Önmagában az első benyomás kialakulása  Egy gyakorlati példát tekintve gondoljunk  és lesz is, de amikor bennünket talál meg
      egy több tényező által meghatározott,  csak bele; mikor tartunk szimpatikusabbnak  egy-egy igen elhibázott skatulya, akkor
      bonyolult folyamat. Amikor észleljük a  egy személyt a későbbiekben, ha az első  azzal – hangulattól és temperamentumtól
      másik személyt, és a megfelelő csatornákon  bemutatkozás alkalmával a szemünkbe  függően – néha igen nehéz mit kezdeni.
      létrejön a kommunikáció, akkor beszélünk  néz, és érdeklődőn felénk fordul, vagy ha
      személypercepcióról. A bennünk   zavarodottan, esetleg érdektelenül a földet  Minden bizonnyal akkor tesszük a legjobbat a
      kialakuló első impressziót három főbb,  bámulja. Az első esetben nagy valószínűséggel  fenti esetek bármelyikében, ha próbáljuk
      és számos egyéb összetevő határozza  mi is nyitottabban fordulunk oda, mint  elfogadni a tényt, hogy minden egyes ember
      meg. A főbb tényezők közé soroljuk az  az utóbbiban, holott lehet, csak arról van  független egyéniség, és joga van az önálló
      adott személy fizikai megjelenését, az  szó, hogy akivel beszélgetünk, félénk és  véleményalkotáshoz, még akkor is, ha ez
      általa közvetített nonverbális jeleket és  nehezebben teremt kapcsolatot másokkal,  esetleg ránk nézve nem túl hízelgő. Abból az
      nem utolsósorban az egyén egységes  mint a legtöbb ember. A jelenség fennállását  elméletből kiindulva, hogy az ítélkezés is csak
      viselkedését, magatartását. Mindezek  számos más kutatás is alátámasztotta.  egyfajta projekció, könnyen belátható, hogy
      mellett nem elhanyagolható szerepük van                az ítélkező személy nem is igazán a mi
      az egyéb befolyásoló tényezőknek, mint az  Az egyik felmérés során például azt  hibáink miatt viselkedik így, hanem a saját
      öröklött és tanult viselkedésformáinak. találták, hogy az emberek inkább nyújtottak  elégedetlensége és frusztrációi miatt. Ennek
                       segítséget egy vonzó külsejű idegennek,  tudatosításával könnyebben túllendülnünk a
      A másokról kialakított első benyomás  mint egy kevésbé vonzónak. Egy hasonló  sértettségünkön, és talán ez bennünket is arra
      jelentőségével a lengyel pszichológus, Solomon  megfigyelés pedig azt erősítette meg,  ösztönözhet, hogy a későbbiekben kellő
      Asch foglalkozott. Ez a más szakemberek által  hogy a tanárok sokkal elnézőbbek voltak  toleranciával nyissunk a másik felé, és
      is vizsgált jelenség az ún. Halo-effektus, mely  a szép külsővel rendelkező diákokkal  próbájuk ne az első hét másodperc
      szerint az első impulzusok egy adott személyről,  szemben, sőt, intelligensebbnek is  benyomásai alapján elvágni valami jónak a
      tárgyról vagy élethelyzetről a későbbiekben  gondolták őket a többieknél. kezdetét.
                                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12