Page 15 - DUE_TALLOZO_2020_SZEPTEMBER
P. 15

m

                                         NAGY DIÁK AGRÁRTESZT
      Az ólaktól      a permetező drónokig
      1(05«* =£58/7 /( $ '8( 1$*< ',£. $*5£57(6=7 x 0(=·*$='£/.2'-
      2.26$1 1«9(1 ,1'¯7277 9(7«/.('·-«1(. (/6· )25'8/µ-$ $ -£7«. &«/-$
      +2*< /(5£176$ $ /(3/(7 $ 0(=·*$='$6£*%$1 $/.$/0$=277 +,*+ 7(&+
      (6=.¸=¸.5·/ «6 $55µ/ $ 9$/µ6£*5µ/ $+2/ $ /(*02'(51(%% 7(&+12/µ*,$
      6(*¯76«*«9(/ 0,1·6«*,%% 7(50(/«67 «6 -2%% «/(7.¸5¾/0«1<(.(7 78'81.
      (/«51, 0,.¸=%(1 $ -¸9· *(1(5£&,µ,1$. «5'(.«%(1 %,=726¯7$1, 78'-8.
      $ .¸51<(=(7, )(117$57+$7µ6£*27 ,6      Együttműködő partnerünk, a Hello Modern  Nem csak egyénileg kezeljük tehát az állatokat.  vízmintákat felvevő drónt fejlesztenek. És
      Agrárium részéről Dr. Fekete Ritával, a Szent  Összességében nagyon sok minden van,  ez még csak a mezőgazdasági technológiai
      István Egyetem stratégiai és fejlesztési vezetőjével  amiben segít az informatika. Ez már teljesen  forradalom kezdete. Aki szeretné építeni a
      beszélgettünk a 21. századi agrárium világáról. más világ, mint amit húsz éve lehetett látni. jövőt a jó ötleteivel, tárt karokkal várjuk,
                        A mezőgazdasági lét egy különleges életforma,  és a későbbiekben részesévé válhat a
      NAGYVÁROSI EMBER NEHEZEN TUDJA   sajátos együttélés a természettel. Napról  kutatás-fejlesztési programjainknak.
      ELKÉPZELNI, MILYEN A MEZŐGAZDASÁGI  napra láthatod, hogyan fejlődik, változik
      ÉLETFORMA. HOGYAN LEHET EZ MA   a növény, az állat, amelyek a születéséről,  MILYEN MODERN ESZKÖZÖK
      TRENDI? MIÉRT DÖNTENEK A HALLGATÓK  életfeltételeiről Te gondoskodsz. A természet  LÉTEZNEK MÉG?
      A MEZŐGAZDASÁGI SZAKOK MELLETT?  a szerető gondoskodást hét és fél milliárd  Korunk megfigyelhető jelensége, hogy egyre
      Nagyon sokan azért választják ezt, mert a  földlakó táplálásával hálálja meg. kevesebb humánerőforrást használunk,
      szüleik, vagy rokonaik a mezőgazdaságban  A mezőgazdaság az élő anyagok világa.  és egyre több mesterséges technológiát.
      tevékenykednek. Illetve vannak olyanok  Az ember évezredekig figyelte, mi történik,  Drónokkal tudunk permetezni, mintákat venni.
      is, akik abból a motivációból, hogy  ha ebbe a világba beavatkozik, ha jobb  Az egyetemünkön éppen egy vízmintákat
      tegyenek valamit a Földünkért.   életfeltételeket teremt, mint amit a nehezen  felvevő drónt szeretnénk kifejleszteni. Aki
                       kiszámítható természeti környezet változásai  szeretné építeni a jövőt a jó ötleteivel, tárt
      SOKAKNAK A MEZŐGAZDASÁGRÓL MÉG A  kínálnak a növények, állatok számára.  karokkal várjuk, és a későbbiekben részesévé
      KIS PIROS TRAKTOR ÉS AZ EKE JUT ESZÉBE.  A megfigyeléshez, a beavatkozáshoz ma  válhat a kutatás-fejlesztési programjainknak.
      AZ ÉVEK SORÁN SOKAT FEJLŐDÖTT A  már a 21. század digitális technológiáit
      TECHNOLÓGIA. MILYEN ÚJ ÉS MODERN  használjuk. Az érzékelésünket gépekre,  MILYEN HOSSZÚ KÉPZÉSEIK VANNAK?
      ESZKÖZÖKET HASZNÁLNAK JELENLEG?  drónokra, szántóföldre, állatokra helyezett  Agrármérnök öt éves osztatlan képzéssel
      Ma már a mezőgazdaság egyáltalán nem  szenzorokkal bővítjük ki és okostelefonra  lehet valaki. De ezen kívül 3,5 éves alap-,
      arról szól, hogy például kézzel, egyesével  telepített applikációkkal akár a tábla szélén  és 2 éves mesterképzéseket is indítunk,
      behordjuk a takarmányt zsákokban az istállóba.  állva kiértékeljük a gyűjtött adatokat, de  sőt felnőttképzéseink is vannak, ha valaki
      Most már önjáró traktorokkal, számítógép  lehet, hogy a „felhőbe” küldött információkat  mondjuk a mezőgazdaságnak csak egy
      által vezérelve dolgozunk. Sőt, ha például  mesterséges intelligencia értékeli ki és  részterülete iránt érdeklődik, például
      kár keletkezik a vetésben, azt már a gépek  tesz javaslatot a szükséges megoldásokra.  méhészet vagy gyógynövénytermesztés.
      segítségével is meg lehet tudni, nem szükséges  A távirányítású gépek, az automatizált
      hozzá a személyes jelenlét. De a személyes  munkafolyamatok, ugyanúgy, mint az iparban,  ORSZÁGOS SZINTEN NAGYJÁBÓL HÁNYAN
      kedvencem, hogy Hollandiában már létezik  természetes részévé váltak a mezőgazdasági  VÁLASZTJÁK AZ AGRÁR KÉPZÉSEKET?
      tulipán betakarító kombájn is! Mindig azt  termelésnek. A nehéz fizikai munkát  Elsőre meglepő lehet, de több mint ötezer hallgató
      képzeltem, hogy szálanként szedik le a virágokat,  számítógépvezérlésű eszközök végzik. Ez ma  választja ezt a pályát! Ugyanis nagyon sok minden
      pedig a gép is sérülés nélkül le tudja szedni. már az okos farmok és okos farmerek világa. tartozik az ágazatunkba, nem csak az ólak, meg a
      Az állattartásban is hasznunkra válik az új  Korunk agrártermelésben megfigyelhető  földek, amik mellett elmegyünk. Hozzánk kötődik
      technológia. Már 15 éve létezik Magyarországon  jelensége, hogy egyre kevesebb humánerőforrás  többek között az élelmiszeripar, kutatólaborok,
      olyan tehenészet, ahol a tehén odaáll az álláshoz,  egyre több mesterséges technológiát alkalmaz.  a vad és halgazdálkodás, illetve a globális
      és a gép a fülében lévő chipről kiolvassa, hogy  Vegyszerek helyett gyomirtó robotokat  környezetvédelmi problémák megoldásának
      milyen tápot kell kapnia. A tojásból kikelt  használunk, drónokkal tudunk permetezni,  keresése is. Ez a sokszínűség szerintem a
      kiscsirkéket is össze lehet gyűjteni gépekkel.  mintákat venni. Az egyetemünkön éppen egy  legizgalmasabb dolog az agráriumban.
                                                        15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20